notes clear
Regulamin Projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego (CWM) - #TEAMLegnica.
 2. Organizatorem Projektu CWM - #TEAMLegnica jest Urząd Miasta Legnicy, nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy.
 3. Celem Projektu CWM - #TEAMLegnica jest wzrost zainteresowania wolontariatem mieszkańców Legnicy oraz profesjonalizacja organizowania i koordynowania wolontariatu w strukturach miejskich.
 4. W projekcie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz niepełnoletnia osoba fizyczna za zgodą pełnoprawnego opiekuna - Załącznik nr 6 do Regulaminu.
 5. W projekcie może wziąć udział podmiot posiadający osobowość prawną, mający siedzibę na terenie miasta Legnicy, m.in.: fundacje, stowarzyszenia, placówki oświatowe, kościoły, jednostki organizacyjne Gminy Legnica, w tym: domy kultury, muzea, biblioteki, ośrodki sportowe, galerie sztuki, itp.
 6. Uczestnictwo w Projekcie CWM - #TEAMLegnica jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Prawa autorskie do koncepcji Projektu CWM - #TEAMLegnica chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Urzędu Miasta Legnicy.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2017 r.
§ 2 Definicje
 1. Projekt Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica - to cykliczny projekt wolontariatu miejskiego, zakładający dwuletnie działania mające na celu stworzenie systemu integrującego wszystkie podmioty działające w obszarze wolontariatu oraz zaangażowanie grupy wolontariuszy w działania na rzecz Legnicy w miejscu, czasie i na zasadach określonych przez Urząd Miasta Legnicy.
 2. Kierownik Projektu - osoba reprezentująca Urząd Miasta Legnicy w Projekcie CWM - #TEAMLegnica”, pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej wyznaczony przez dyrektora tegoż Wydziału, czuwający nad prawidłową realizacją założeń Projektu #TEAMLegnica, odpowiedzialny za pilnowanie zgodności działań Uczestników, Korzystających oraz Koordynatorów z Regulaminem.
 3. Portal internetowy – serwis należący do Urzędu Miasta Legnicy dostępny pod adresem www.team.legnica.eu, w którym w odpowiedniej zakładce zawarte są informacje dotyczące Projektu CWM - #TEAMLegnica, dane na temat warunków uczestnictwa w Projekcie CWM - #TEAMLegnica oraz system rekrutacji i administrowania danymi uczestników. Szczegółowe zasady rejestracji i korzystania z serwisu internetowego stanowi Regulamin korzystania z serwisu internetowego, dostępny pod linkiem: http://team.legnica.pl/regulamin
 4. Uczestnik – jest to osoba fizyczna (wolontariusz), która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rekrutacyjnej, uczestniczy w Projekcie CWM - #TEAMLegnica na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Kandydat na uczestnika – każda osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie CWM - #TEAMLegnica, zarejestrowana poprzez złożenie kwestionariusza osobowego w formie elektronicznej, posiadająca swoje Konto na portalu internetowym www.team.legnica.eu, wypełnione danymi osobowymi.
 6. Korzystający – osoba fizyczna lub podmiot, wymieniony w pkt. 5 §1, który powierza wolontariuszowi wykonywanie określonych świadczeń na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności, związany z wolontariuszem stosownym porozumieniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, odpowiedzialny za przygotowanie zadań dla Uczestników projektu, przestrzegający Standardów Pracy z Uczestnikami Projektu #TEAMLegnica, stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Koordynator społeczny - osoba odpowiedzialna za poszczególne obszary Projektu #TEAMLegnica, działająca na zlecenie dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy, dbająca o przestrzeganie Standardów Pracy z Uczestnikami oraz organizująca poszczególne elementy Projektu #TEAMLegnica.
 8. Partner biznesowy – jest to osoba fizyczna lub prawna nie wymieniona w pkt. 5 § 1 niniejszego Regulaminu, podejmująca współpracę z Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica, polegającą na finansowym, materialnym i osobowym wspieraniu działań Projektu #TEAMLegnica.
 9. Kwestionariusz - formularz znajdujący się w serwisie internetowym lub do pobrania w siedzibie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica tj. Rynek 18, 59-220 Legnica, jako obowiązkowy element rekrutacji uczestników do Projektu #TEAMLegnica, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 10. Rekrutacja - proces przystąpienia do Projektu #TEAMLegnica, polegający na wypełnieniu kwestionariusza w wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami w pkt. 5 oraz rejestracja w serwisie internetowym i uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu.
 11. Porozumienie wolontariackie - podstawa współpracy pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym z wolontariatu. Określa ono zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie. W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż 30 dni mogą one mieć formę ustną. Jeżeli porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Polskę, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.
 12. Karta pracy wolontariusza - dokument stanowiący potwierdzenie czasu pracy i zadań wykonywanych przez Uczestników, który po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o aktywności w ramach Projektu #TEAMLegnica. Wzór karty pracy Wolontariusza stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 13. Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan pracy wolontariusza.
 14. Certyfikat miejski – potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie.
 15. Suplement – dodatek, uzupełnienie certyfikatu, zawierający szczegółowy opis podejmowanych działań i zdobytych kompetencji.
 16. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.
§ 3 Założenia i elementy Projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica
 1. Udział każdego Uczestnika w Projekcie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica jest bezpłatny, dobrowolny i możliwy po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.
 2. Udział w rekrutacji do Projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Kandydata na Uczestnika, a w przypadku pozytywnego przejścia rekrutacji - Uczestnika – zgody na akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z portalu internetowego www.team.legnica.eu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie.
 3. Każdy Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica poprzez złożenie Kierownikowi Projektu rezygnacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 4. Każdy Uczestnik Projektu (Wolontariusz) bez względu na ilość przepracowanych społecznie godzin, może zwrócić się z prośbą do Kierownika Projektu o wydanie zaświadczenia o świadczeniu usług wolontariackich na podstawie Karty pracy wolontariusza, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Uczestnik Projektu (Wolontariusz) po przepracowaniu społecznie co najmniej 120 godzin rocznie, otrzymuje oficjalny Certyfikat miejski o świadczeniu usług wolontariackich wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis zadań i zdobyte przez wolontariusza umiejętności, na podstawie Karty pracy wolontariusza, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rażącego łamania postanowień Regulaminu, nieuzasadnionego niewykonywania powierzonych zadań przez Uczestnika, świadomego działania Uczestnika pozostającego w sprzeczności z ideą i działalnością Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica łamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działania na szkodę innych Uczestników i Korzystających, uzasadnionego interesu CWM #TEAMLegnica oraz podmiotów trzecich, Kierownik Projektu może zawieszać (na czas wyjaśnienia sprawy) lub bezpowrotnie usuwać Uczestników z Projektu #TEAMLegnica
§ 4 Ochrona danych osobowych
 1. W związku z uczestnictwem w Projekcie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Uczestników, podawane przez Uczestników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodwołalne i nieodpłatne udzielenie praw wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z wizerunkiem Uczestników (Wolontariuszy) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów audiowizualnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica (przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach dotyczących Projektu #TEAMLegnica, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych Projektu #TEAMLegnica, umieszczenie na stronach Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica.
§ 5 Zmiany Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Kierownika Projektu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie zostanie wysłana do Uczestników na adres poczty email podany podczas rejestracji.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie złożyć Kierownikowi projektu rezygnację według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Projektu #TEAMLegnica oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Wydziałowi PR takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Zabronione jest bez zgody Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach danych lub innych treści wykorzystywanych w Projekcie #TEAMLegnica, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wzór porozumienia o uczestnictwie w projekcie wolontariatu miejskiego #TEAMLegnica Załącznik nr 2 – Standardy Pracy Centrum Wolontariatu Miejskiego z Uczestnikami Projektu #TEAMLegnica Załącznik nr 3 – Kwestionariusz osobowy w projekcie #TEAMLegnica Załącznik nr 4 – Wzór karty ewidencji czasu pracy Uczestnika w projekcie #TEAMLegnica Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie #TEAMLegnica Załącznik nr 6 – Zgoda rodzica na udział w Projekcie #TEAMLegnica

Regulamin korzystania ze strony
 1. Dane i informacje zawarte w tym serwisie są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym dodawanie ofert wolontariatu jest bezpłatne. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarki internetowe:
   1. Internet Explorer
   2. Opera
   3. Firefox
   4. Chrome
   5. lub inne kompatybilne z systemem
  3. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. Nierozpowszechniania jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
  2. Nierozpowszechniania żadnych treści uznawanych za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Serwisu,
  3. Nieprzesyłania Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
  4. Do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.
  5. Bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  6. Niepodejmowania żadnych działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie serwisu internetowego. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez organizacje rejestrujące się na stronie. Jednocześnie organizacje zobowiązane są do umieszczania treści, co do których posiadają prawa. (zdjęcia, filmy, loga itd.)
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, Regulaminem CWM #TEAMLegnica, niniejszym Regulaminem lub naruszają dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 7. Użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści reklamowych oraz ogłoszeń (zaproszeń, informacji o szkoleniach, konferencjach, itp.) w sekcji oceny wolontariusza/organizacji. Wpisy takie Usługodawca będzie kasował.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. CWM #TEAMLegnica nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez naszą stronę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta użytkownika bez podawania przyczyn takiego działania.
Loading icon