notes
Regulamin Projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego (CWM) - #TEAMLegnica.
 2. Organizatorem Projektu CWM - #TEAMLegnica jest Urząd Miasta Legnicy, nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy.
 3. Celem Projektu CWM - #TEAMLegnica jest wzrost zainteresowania wolontariatem mieszkańców Legnicy oraz profesjonalizacja organizowania i koordynowania wolontariatu w strukturach miejskich.
 4. W projekcie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz niepełnoletnia osoba fizyczna za zgodą pełnoprawnego opiekuna.
 5. W projekcie może wziąć udział podmiot posiadający osobowość prawną, mający siedzibę na terenie miasta Legnicy, m.in.: fundacje, stowarzyszenia, placówki oświatowe, kościoły, jednostki organizacyjne Gminy Legnica, w tym: domy kultury, muzea, biblioteki, ośrodki sportowe, galerie sztuki, itp.
 6. Uczestnictwo w Projekcie CWM - #TEAMLegnica jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Prawa autorskie do koncepcji Projektu CWM - #TEAMLegnica chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Urzędu Miasta Legnicy.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2017 r.
§ 2 Definicje
 1. Projekt Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica - to cykliczny projekt wolontariatu miejskiego, zakładający dwuletnie działania mające na celu stworzenie systemu integrującego wszystkie podmioty działające w obszarze wolontariatu oraz zaangażowanie grupy wolontariuszy w działania na rzecz Legnicy w miejscu, czasie i na zasadach określonych przez Urząd Miasta Legnicy.
 2. Kierownik Projektu - osoba reprezentująca Urząd Miasta Legnicy w Projekcie CWM - #TEAMLegnica”, pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej wyznaczony przez dyrektora tegoż Wydziału, czuwający nad prawidłową realizacją założeń Projektu #TEAMLegnica, odpowiedzialny za pilnowanie zgodności działań Uczestników, Korzystających oraz Koordynatorów z Regulaminem.
 3. Portal internetowy – serwis należący do Urzędu Miasta Legnicy dostępny pod adresem www.team.legnica.eu, w którym w odpowiedniej zakładce zawarte są informacje dotyczące Projektu CWM - #TEAMLegnica, dane na temat warunków uczestnictwa w Projekcie CWM - #TEAMLegnica oraz system rekrutacji i administrowania danymi uczestników. Szczegółowe zasady rejestracji i korzystania z serwisu internetowego stanowi Regulamin korzystania z serwisu internetowego, dostępny pod linkiem: http://team.legnica.pl/regulamin
 4. Uczestnik – jest to osoba fizyczna (wolontariusz), która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rekrutacyjnej, uczestniczy w Projekcie CWM - #TEAMLegnica na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Kandydat na uczestnika – każda osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie CWM - #TEAMLegnica, zarejestrowana poprzez złożenie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub w formie papierowej, zeskanowanej i przesłanej na adres e-mail: wolontariat@legnica.eu lub posiadająca swoje Konto na portalu internetowym www.team.legnica.eu, wypełnione danymi osobowymi.
 6. Korzystający – osoba fizyczna lub podmiot, wymieniony w pkt. 5 §1, który powierza wolontariuszowi wykonywanie określonych świadczeń na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności, związany z wolontariuszem stosownym porozumieniem, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, odpowiedzialny za przygotowanie zadań dla Uczestników projektu, przestrzegający Standardów Pracy z Uczestnikami Projektu #TEAMLegnica, stanowiących Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 7. Koordynator społeczny - osoba odpowiedzialna za poszczególne obszary Projektu #TEAMLegnica, działająca na zlecenie dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy, dbająca o przestrzeganie Standardów Pracy z Uczestnikami oraz organizująca poszczególne elementy Projektu #TEAMLegnica.
 8. Partner biznesowy – jest to osoba fizyczna lub prawna nie wymieniona w pkt. 5 § 1 niniejszego Regulaminu, podejmująca współpracę z Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica, polegającą na finansowym, materialnym i osobowym wspieraniu działań Projektu #TEAMLegnica.
 9. Kwestionariusz - formularz znajdujący się w serwisie internetowym lub do pobrania w siedzibie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica tj. 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8, pok. 214, jako obowiązkowy element rekrutacji uczestników do Projektu #TEAMLegnica, stanowiący Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 10. Rekrutacja - proces przystąpienia do Projektu “#TEAMLegnica”, polegający na wypełnieniu kwestionariusza w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z zapisami w pkt. 6 oraz rejestracja w serwisie internetowym i uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu.
 11. Porozumienie wolontariackie - podstawa współpracy pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym z wolontariatu. Określa ono zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie. W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż 30 dni mogą one mieć formę ustną. Jeżeli porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Polskę, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.
 12. Karta pracy wolontariusza - dokument stanowiący potwierdzenie czasu pracy i zadań wykonywanych przez Uczestników, który po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o aktywności w ramach Projektu #TEAMLegnica. Wzór karty pracy Wolontariusza stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 13. Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan pracy wolontariusza.
 14. Certyfikat miejski – potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie.
 15. Suplement – dodatek, uzupełnienie certyfikatu, zawierający szczegółowy opis podejmowanych działań i zdobytych kompetencji.
 16. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.
§ 3 Założenia i elementy Projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica
 1. Udział każdego Uczestnika w Projekcie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica jest bezpłatny, dobrowolny i możliwy po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.
 2. Udział w rekrutacji do Projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Kandydata na Uczestnika, a w przypadku pozytywnego przejścia rekrutacji - Uczestnika – zgody na akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z portalu internetowego www.team.legnica.eu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie.
 3. Każdy Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica poprzez złożenie Kierownikowi Projektu rezygnacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 4. Każdy Uczestnik Projektu (Wolontariusz) bez względu na ilość przepracowanych społecznie godzin, może zwrócić się z prośbą do Kierownika Projektu o wydanie zaświadczenia o świadczeniu usług wolontariackich na podstawie Karty pracy wolontariusza, stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Uczestnik Projektu (Wolontariusz) po przepracowaniu społecznie co najmniej 120 godzin rocznie, otrzymuje oficjalny Certyfikat miejski o świadczeniu usług wolontariackich wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis zadań i zdobyte przez wolontariusza umiejętności, na podstawie Karty pracy wolontariusza, stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rażącego łamania postanowień Regulaminu, nieuzasadnionego niewykonywania powierzonych zadań przez Uczestnika, świadomego działania Uczestnika pozostającego w sprzeczności z ideą i działalnością Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica łamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działania na szkodę innych Uczestników i Korzystających, uzasadnionego interesu CWM #TEAMLegnica oraz podmiotów trzecich, Kierownik Projektu może zawieszać (na czas wyjaśnienia sprawy) lub bezpowrotnie usuwać Uczestników z Projektu “#TEAMLegnica”
§ 4 Ochrona danych osobowych
 1. W związku z uczestnictwem w Projekcie Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Uczestników, podawane przez Uczestników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodwołalne i nieodpłatne udzielenie praw wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z wizerunkiem Uczestników (Wolontariuszy) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
 3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów audiowizualnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica (przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach dotyczących Projektu „#TEAMLegnica”, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych Projektu „#TEAMLegnica”, umieszczenie na stronach Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica.
§ 5 Zmiany Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Kierownika Projektu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie zostanie wysłana do Uczestników na adres poczty email podany podczas rejestracji.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie złożyć Koordynatorowi rezygnację według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Projektu “#TEAMLegnica” oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Wydziałowi PR takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Zabronione jest bez zgody Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach danych lub innych treści wykorzystywanych w Projekcie “#TEAMLegnica”, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – wzór Porozumienia o uczestnictwie w projekcie wolontariatu miejskiego „#TEAMLegnica”
Załącznik nr 2 – Standardy Pracy Centrum Wolontariatu Miejskiego z Uczestnikami Projektu “#TEAMLegnica”
Załącznik nr 3 – Kwestionariusz osobowy w projekcie #TEAMLegnica
Załącznik nr 4 – Wzór karty ewidencji czasu pracy Uczestnika w projekcie „#TEAMLegnica”
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie “#TEAMLegnica”

clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.