notes clear
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH URZĘDU MIASTA LEGNICY

Urząd Miasta Legnicy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy Urzędu. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami.

Gromadzenie danych

Urząd Miasta Legnicy przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów i itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Oznacza to, że Urząd Miasta Legnicy deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego strony WWW Urzędu Miasta Legnicy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, np. do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „ochrona danych osobowych”. Dodatkowo dane osobowe klientów chronione są w Urzędzie według zasad zawartych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Urzędu Miasta Legnicy

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Urzędu Miasta Legnicy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Piki Cookies związane z badaniami Internetu pochodzą od spółki Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w używanej przez Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki Cookies można również wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron WWW Urzędu Miasta Legnicy. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Pomoc techniczna dla najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera

Licencja na korzystanie z materiałów Stron WWW Urzędu Miasta Legnicy

Użytkownikom Stron WWW Urzędu Miasta Legnicy zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta w Legnicy, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać adres strony internetowej z jakiej pochodzą dane. Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Urzędu Miasta Legnicy. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Urzędu Miasta Legnicy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Urzędu Miasta Legnicy.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: webmaster@legnica.eu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znane szerzej jako RODO. Ponieważ zarejestrowałaś/zarejestrowałeś w naszym serwisie konto wolontariusza lub konto dla swojej instytucji lub organizacji pragniemy poinformować Cię o zasadach, na jakich przetwarzamy twoje dane.

Informacja dotyczy także osób, które założyły na portalu konto dla swojej organizacji czy instytucji.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem twoich danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Miasta Legnicy jest Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Po co przetwarzacie moje dane osobowe?

Dane w portalu www.team.legnica.eu są przetwarzane w celach:

 1. Założenia indywidualnego konta na portalu www.team.legnica.eu, co ułatwia osobom zainteresowanym wolontariatem oraz organizatorom wolontariatu wzajemny kontakt.
 2. Przekazywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach dotyczących działań wolontariackich, rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej za pomocą e-maila i telefonu.
 3. Działań analitycznych – dla zbierania informacji i opracowywania danych statystycznych dotyczących wolontariatu w Legnicy.
 4. Przekazania danych osobowych wolontariusza (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) organizatorowi wolontariatu, do którego wolontariusz zgłosi się za pomocą portalu.
Czy udostępniacie, przekazujecie komuś moje dane osobowe? Kto ma do nich dostęp?

Jeżeli założyłeś konto wolontariusza, odbiorcą twoich danych osobowych będą organizatorzy wolontariatu, do których się zgłosisz. Jeżeli jesteś zalogowany w portalu i klikniesz w przycisk „Dołącz teraz” w danej ofercie wolontariatu, twoje dane – imię, nazwisko i e-mail trafią do organizatora tego wolontariatu, wraz z informacją, że się zgłosiłeś. To pozwoli mu skontaktować się z Tobą i zaprosić Cię do współpracy. Nie przekazujemy twoich danych żadnym innym organizatorom wolontariatu – poza tymi do których się zgłaszasz. Jeżeli organizator jedynie zamieścił ofertę, ale nie przyjmuje zgłoszeń za pomocą naszego portalu, (tylko za pomocą e-maila lub własnej strony internetowej), nie przekazujemy mu twoich danych.

Jeżeli założyłeś konto dla organizatora wolontariatu – instytucji czy organizacji pozarządowej którą reprezentujesz, twoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail, które podałeś w formularzu, będą widoczne dla wszystkich odwiedzających naszą stronę. To pozwoli kandydatom na wolontariuszy sprawny kontakt z twoją instytucją lub organizacją. Dlatego zalecamy by wpisywać tam służbowe dane kontaktowe.

Odbiorcą danych są także podmioty, które zapewniają naszemu portalowi wsparcie techniczne oraz ciągłe, sprawne działanie.

Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Legnica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Legnicy.

Przez jaki czas będziecie przechowywać moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres działania indywidualnego konta na portalu www.team.legnica.eu. Jeżeli poprosisz o usunięcie konta – usuniemy twoje dane. Jeżeli poprosisz o usunięcie danych, będziemy musieli usunąć także konto.

Na jakiej podstawie przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyraziłaś / wyraziłeś zakładając konto w portalu team.legnica.eu

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości założenia konta w portalu team.legnica.eu.

Bez podania danych nie można zakończyć procesu rejestracji – konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,
  • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem dla którego zostały zebrane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą profilowane.

Co, jeżeli mam więcej pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania twoich danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Legnicy, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy pisząc na adres iod@legnica.eu.

Loading icon